Persiska / فارسی

قوانين ماهيگيرى در درياچه هوبو لونگ خون

در درياچه لونگ خون قصد ماهيگيرى دارند موظف به خواندن اين قوانين هستند. تمامی كسانى كه

: كارت ماهيگيرى

كارت ماهيگيرى تان بايد داراى امضا باشد و اين به اين معناست كه شما قوانين مربوطه را تاييد مي كنيد.

كارت ماهيگيرى تان شخصى است. مشخصات روى كارت ماهيگيرى تان بايد با كارت هويتتان مطابقت داشته باشد لذا

همراه داشتن كارت هويتتان الزامي است.با هر كارتى شما مى توانيد فقط يك قلاب ماهيگيرى استفاده كنيد و تنها مجاز به

گرفتن ٣ ماهى به ازاى هر كارت هستيد.به ازاى هر شخص شما قادر به خريد يك تا سه كارت ماهيگيرى براى مدت زمان

١٢ ساعت هستيد كه اين زمان از شروع ماهيگيرى آغاز مى شود.

. بچه هاى زير سن ١٢ سال مى توانند بهمراه يك بزرگسال داراى كارت بصورت مجانى ماهيگيرى كنند

اين قانون تنها در صورتى است كه بچه ها خود ماهيگيرى كنند. درصورت گرفتن ماهى، ماهى شان به حساب بزرگسال

همراه شمرده می شود.اگر ما در كنترل شاهد كسانى باشيم كه مدعى گرفتن ماهى توسط بچه هايشان باشند در صورتى كه

واضح باشد كه بچه ها اين توانايى را ندارند، آنوقت ما برايشان برگ جريمه اى به مبلغ ١٠٠٠ كرون ، بدليل ماهيگيرى با

تعداد قلاب بيش از حد مجاز مى نويسيم.

كارت ماهيگيرى ١٢ ساعته

كارت ماهيگيرى ١٢ ساعته شخصى بوده و بايد با اطلاعات زير پر شود؛ تاريخ و ساعت شروع ماهيگيرى، نام و نام

خانوادگى ،شهر و شماره تلفن.

اين کارت فقط ١٢ ساعت اعتبار دارد.

از تاريخ ١٥ - ۰٨ - ٢۰١٦ جريمه اى بابت بد نوشتن كارت با مبلغ ٢۰۰ كرون داشتيم كه اين جريمه از تاريخ ۰١ - ۰١ -

٢۰١٧ به مبلغ ٥۰۰ كرون افزايش پيدا كرد.

كارت هاى پيش فروش شده براى عموم ١۰ كارت ١٢ ساعته

اين نوع كارت ها شخصى بوده و صاحب آن نمى تواند آن را به ديگرى بدهد و يا بفروشد.اين کارتها همانند كارتهاى ديگر

پر مى شوند. براى اطلاعات بيشتر به سايت مراجعه شود.

كارت هاى پيش فروش شده براى شركت ها، ٢٥ كارت ١٢ ساعته

اين نوع كارت ها مربوط به انجمن ها و گروه هاى شركتى مى شود كه مى خواهند كارت ها را بين اعضاى خود و يا

ديگران پخش كنند.براى اطلاعات بيشتر به سايت مراجعه شود.

ماهيگيرى با توجه به حقوق همديگر

بند ٢٥ ؛ در صورت ماهيگيرى چند نفر در يك مكان اشخاص می توانند از همديگر درخواست ٥ متر فضاى آزاد از دو

طرف قلاب را داشته باشند. شخصى كه اول در جايگاه باشد حق حضور در آنجا را دارد. در صورت ماهيگيرى چند نفر در

يك مكان پرتاب فقط بايد به صورت مستقيم انجام شود. كسى نمى تواند جايگاهى را براى فردى كه بعدا قرار است بيايد،

بگيرد.

حتى اگر شما بيشتر از يك كارت خريده ايد، قلاب هاى شما بايد در يك جايگاه باشد، اين به اين معناست كه براى مثال شما

نمى توانيد دو جايگاه را بگيريد چون دو كارت و قلاب داريد.

آلاچيق ها ) مكان هاى محافظت در باران و باد(

آلاچيق ها متعلق به همه بوده و نه متعلق به شخصى خاص حتى اگر آن شخص اول در آن مكان حضور داشته باشد. ما از

گروه ها خواهشمنديم كه توجه داشته باشند كه آلاچيق ها متعلق به ماهيگيران و همراهان ايشان است.استثنا براى اين قانون

جايگاه كارل هديل كويان )اولين آلاچيق ( است. شما مى توانيد در تقويم سايت، روزهايى كه اين جايگاه رزرو شده است را

ببينيد.

پس انداختن ماهى ها

اگر كسى مى خواهد ماهى ای را پس از گرفتن دوباره زنده داخل آب بياندازد آنگاه اين ماهى گرفته شده کماکان شامل قانون

٣ ماهى مجاز مى شود. يك كارت، يك قلاب، ٣ ماهى از همه انواع ماهى )رنگ بوگه، اورينگ، رودينگ( حساب مى شود.

تلاش براى جذب ماهى ها )بوسيله نان، ذرت و...(ممنوع است

. اين قانون براى جلوگيرى از آلودگى دريا وضع شده است

استفاده از قايق در آب ممنوع است

به اين معنا كه ماهيگيرى فقط بايد از روى خشكى و يا با لباس و تجهيزات، ايستاده داخل آب صورت بگيرد.

موارد جريمه در صورت نقض قوانين:

تلاش براى جذب ماهى ها، ٥٠٠ كرون به همراه باطل شدن كارت ماهيگيرى

ريختن زباله و آشغال، جريمه )هزينه تميزكارى( ٥٠٠ كرون و يا گزارش به پليس

بد نوشتن و يا خالى گذاشتن مشخصات مهم كارت، از تاريخ ١٥ - ٠٨ - ٢٠١٦ ، ٢٠٠ كرون افزايش يافته به ٥٠٠ كرون بعد

از تاريخ ٠١ - ٠١ - ٢٠١٧

نگذاشتن هزينه ماهيگيرى )كارت نوشته شده اما هزينه فراموش شده( ٥٠٠ كرون و يا ماهيگيرى غير قانونى

ماهيگيرى بيشتر از حق مجاز، جريمه ١٠٠٠ كرون و به ازاى هر ماهى اضافه ١٠٠٠ كرون جريمه

ماهيگيرى با تعداد قلاب بيش از حد مجاز؛ به ازاى هر قلاب اضافه ١٠٠٠ كرون

ماهيگيرى از جايگاه هاى غير مجاز )مثال: استفاده از غير از فلوگا در مكان لكس اون( ؛ ١٠٠٠ كرون

ماهيگيرى از قايق و يا هر وسيله شناور ديگر روى آب؛ ٤٤٠٠ كرون

ماهيگيرى غيرقانونى )ماهيگيری بدون کارت(

ضبط تمامى وسايل و تجهيزاتى كه در آن لحظه استفاده مى شود، به همراه گزارش به پليس و جريمه.

خسارت زدن به وسايل موجود و محيط اطراف

باطل شدن كارت ماهيگيرى، گرفتن جريمه براى خسارت وارده، منع شدن از ماهيگيرى براى تمام فصول و در صورت

نياز اقامه دعوى به دادگاه.

ما حق باطل كردن كارت و جلوگيرى از ورود دوباره كسانى را داريم كه قوانين را رعايت نمى كنند و يا به شدت مزاحم

بقيه شده و با رويه اى نامناسب رفتار مى كنند.

نمونه هايى از اين رفتار ناهنجار:

صداى بلند موزيك

جيغ و داد زدن كنار دريا

نشستن و يا خوابيدن داخل ماشين و ماهيگيرى همزمان

پارك كردن ماشين در راه

رفتار نامناسب و تهديدآميز با مابقى ماهيگيران

پارك كردن كاروان در جاهايی غير از مكان هاى مشخص شده

خوابيدن در ماشين،چادر، آلاچيق ها)استراحت بدون بالشت و پتو در آلاچيق ها مشكلى ندارد( در صورت خوابيدن، قلاب

ماهيگيرى بايد جمع شود.

توجه داشته باشيد كه اين موارد فقط نمونه و مثال است و اين ما هستيم كه تصميم ميگيريم چه رفتارى باعث باطل شدن

كارت ماهيگيرى شخص مى شود. كسانى كه به طور مكرر اين قوانين را نقض كنند از ورود مجددشان جلوگيرى مى شود.

. اين قوانين براى عموم است

لطفا در صورت مشاهده موارد اشتباه با ما در هيئت مديره در تماس شويد.دقت داشته باشيد كه اين شما ماهيگيران صادق

هستيد كه از زير پا گذاشتن قوانين بوسيله ديگران ضرر و زيان مى كنيد.

هيئت مديره هوبو لونگ خون

Kalender med info om uthyrda dagar mm


Färgernas olika betydelser i kalendern

Gul=Dagens Datum

Grön=Fisk isatt

Svart=Hubo-kojan abonnerad (sjön öppen)

Orange=Sjön stängd inför tävling eller tävling

Copyright 2012 © All Rights Reserved