Så kan det gå vid tjuvfiske

Domslut 1

För cirka 1 år sedan när vi alla tillsynare hade en fiskedag vid sjön kom det en kille med sin familj till sjön

cirka kl 12.00. Då ingen löst kort efter 10.00 kollade vi honom. idag kom domen


GÄVLE TINGSRÄTT

Enhet 1

DOM

2018-11-14

meddelad i

Gävle

Mål nr: B 2590-18


PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad

T L


Åklagare

Kammaråklagare Peter Helsing

Åklagarmyndigheten

Åklagarkammaren i Gävle

Box 1014

801 34 Gävle

Målsägande

Klubb Hubo Långsjön, 802488-2287

Företrädd av åklagaren

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Brott mot fiskelagen, 37 § 1 st 1 p fiskelagen (1993:787)

2017-11-12


Påföljd m.m.

Dagsböter 30 å 70 kr


Skadestånd

T L ska utge skadestånd till Klubb Hugo Långsjön med 200 kr jämte ränta på

beloppet enligt 4 § 5 st. och 6 § räntelagen (1975:635) från den 12 november 2017 till dess

full betalning sker.


Förverkande och beslag

I beslag taget fiskespö förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (2017-5000-BG118706-1).

2

GÄVLE TINGSRÄTT

Enhet 1


DOM

2018-11-14

Mål nr: B 2590-18

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om

brottsofferfond.

___________________________________

DOM

2018-11-14

B 2590-18

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Åklagaren har, med hänvisning till 37 § 1 st 1 p fiskelagen (1993:787), yrkat att

T L (forts. T) ska dömas för brott mot fiskelagen enligt följande

gärningsbeskrivning.

T L har utan lov fiskat i vatten där Klubb Hubo Långsjön har

enskild fiskerätt. Det hände den 12 november 2017 vid Långsjön i Hofors,

Hofors kommun.

T L begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.

Klubb Hubo Långsjön har, företrädd av åklagaren, yrkat skadestånd av T med

200 kr jämte ränta på beloppet enligt 4 § 5 st. och 6 § räntelagen (1975:635) till dess

full betalning sker. Beloppet avser kostnaden för ett fiskekort.

Åklagaren har härutöver yrkat att i beslag taget fiskespö, med beslagsnummer

2017-5000-BG118706-1, ska förklaras förverkat från T i enlighet med 45 §

3 st. fiskelagen.

T har erkänt gärningen och medgett det enskilda anspråket. Han har vidare

medgett förverkandeyrkandet.

UTREDNINGEN

T har hörts över åtalet. Åklagaren har därutöver som bevisning åberopat

”Regler för fisket i Hubo Långsjön” samt beslagsprotokoll.

DOMSKÄL

Skuld

Av 37 § 1 st. fiskelagen följer att den som med uppsåt eller av oaktsamhet utan lov

fiskar i vatten där annan har enskild fiskerätt döms till böter eller fängelse i högst ett

år, om inte annat följer av 41 § samma lag. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

Av vad T själv har berättat och den skriftliga bevisningen anser tingsrätten visat

att han på tid och plats som åklagaren gjort gällande, medveten om att det krävdes

fiskekort, fiskade utan lov i vatten där Klubb Hubo Långsjön hade enskild fiskerätt.

Av detta följer även att han agerade uppsåtligen. Att han inte visste om hur man

löste fiskekort påverkar inte den bedömningen. Gärningen är därmed styrkt. Även

om T fiskade endast en kortare stund är omständigheterna inte sådana att det är fråga om ett ringa fall. Åtalet ska därför bifallas.


Påföljd

Påföljden bestäms till dagsböter, som till antalet bestäms till 30. Varje dagsbot

bestäms till 70 kr.


Skadestånd

Det enskilda anspråket är medgett och ska därmed bifallas.


Övrigt

Förverkandeyrkandet är medgett och lagligen grundat. Det har inte framkommit att

ett förverkande av fiskeredskapet i detta fall skulle vara oskäligt. Yrkandet ska

därför bifallas.

Eftersom fängelse ingår i straffskalan ska T förpliktas betala föreskriven avgift

till Brottsofferfonden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Domslut 2

För cirka 1.5 år sedan ertappade vi en person med att fiska utan giltigt fiskekort.

Han hade löst kort från 05.00 men fiskade redan 01.30. nu har domen kommit.

ursäkta om det är lite svårt att läsa, kopierat från ett adobe dokument


GÄVLE TINGSRÄTT

Enhet 1

DOM

2018-11-15

meddelad i

Gävle

Mål nr: B 2567-18


PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad

J K


Åklagare

Kammaråklagare Therese Stensson

Åklagarmyndigheten

Åklagarkammaren i Gävle

Box 1014

801 34 Gävle

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Brott mot fiskelagen, 37 § 1 st 1 p fiskelagen (1993:787)

2017-06-23


Påföljd m.m.

Dagsböter 30 å 200 kr


Förverkande och beslag

I beslag tagna fiskespön förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (2017-5000-BG66041-1

och 2017-5000-BG66041-2).


Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om

brottsofferfond.


YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Åklagaren har, med hänvisning till 37 § 1 st. 1 p. fiskelagen (1993:787), yrkat att

J K ska dömas för brott mot fiskelagen enligt följande

gärningsbeskrivning.

J K har utan lov fiskat i vatten där Klubb Hubo Långsjön har

enskild fiskerätt. Det hände den 23 juni 2017 vid Långsjön i Hofors, Hofors

kommun.

J K begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.

Åklagaren har härutöver yrkat att i beslag tagna två fiskespön med beslagsnummer

2017-5000-BG66041-1 och 2017-5000-BG66041-2 ska förverkas från J K enligt 45 § 3 st. fiskelagen.

J K har vidgått att han fiskat i vatten där Klubb Hubo Långsjön har

enskild fiskerätt på tid och plats som åklagaren gjort gällande men förnekat brott på

den grund att han inte vetat om att han vid tidpunkten inte haft rätt att fiska och då

inte agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet. Han har medgett yrkandet om

förverkande av i beslag tagna fiskespön.


UTREDNING

J K har hörts över åtalet. Åklagaren har därutöver åberopat

målsägandeförhör med Urban Henriksen och skriftlig bevisning i form av ”Regler

för fisket i hubo-Långsjön” och beslagsprotokoll.


DOMSKÄL

Ska J K dömas för brott mot fiskelagen?

Av 37 § 1 st. fiskelagen följer att den som med uppsåt eller av oaktsamhet utan lov

fiskar i vatten där annan har enskild fiskerätt döms till böter eller fängelse i högst ett

år, om inte annat följer av 41 § samma lag. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

I målet är det genom de i målet hördas uppgifter utrett att J K den 23 juni 2017, omkring i vart fall mellan kl. två och tre på natten, fiskade i Långsjön i

Hofors kommun. Vidare är det genom deras uppgifter, tillsammans med den

skriftliga bevisningen, utrett att Klubb Hubo Långsjön har enskild fiskerätt i sjön,

att fiskekort krävs för att få fiska i sjön och att J K vid tidpunkten för

fisket inte hade ett giltigt fiskekort. Frågan som tingsrätten har att ta ställning till är

om J K hade uppsåt eller var oaktsam till det förhållandet att han inte hade rätt att fiska.

Av vad såväl J K som U H har berättat framgår att J K hade löst ett fiskekort och att det började gälla från kl. 05.00 den aktuella dagen, enligt vad som stod på kortet. U H har vidare berättat att ett fiskekort löses av fiskaren själv, att man då väljer datum och starttid och att

det är giltigt under 12 timmar. Att fiskekorten gäller under den perioden stöds även

av den skriftliga bevisningen. J K har invänt att han inte visste vilken

tid som stod på kortet. Han har berättat att han brukar fiska vid sjön och är

medveten om reglerna, att han brukar skriva olika tider på korten samt att han den

här gången hade för bråttom och började fiska före kortets giltighetstid.

Tingsrätten anser att den omständigheten att J K löst kortet och då fått

bestämma starttiden själv med styrka talar för att han var medveten om från vilken

tid det började gälla. Vidare har han själv berättat att han vet om att han inte brukar

få fisk på natten. Under den förutsättningen synes det egendomligt att han då ändå

skulle ha trott att han löst ett kort som började gälla från mitt i natten. Enligt

tingsrättens bedömning är det i stället, utifrån vad J K själv har berättat

och vad som framkommit om hur det går till när man löser fiskekorten, uteslutet att

han saknade vetskap om från vilken tid han hade rätt att fiska och att den tidpunkten

inte hade inträtt. Mot denna bakgrund och då J K enligt egna uppgifter

kände till reglerna för fisket agerade han uppsåtligen. Omständigheterna är inte

sådana att det är fråga om ett ringa fall. Han ska därför dömas för brott mot

fiskelagen.


Vad ska påföljden bestämmas till?

Straffvärdet för den aktuella brottsligheten bedöms uppgå till 30 dagsböter, vilket

även blir påföljden. Varje dagsbot bestäms, med hänsyn till J K

ekonomiska och personliga förhållanden, till 200 kr.


Ska fiskespöna förklaras förverkade?

Enligt 45 § 3 st. fiskelagen ska fiskeredskap som använts eller medförts vid brott

enligt samma lag förklaras förverkade, om det inte är oskäligt. J K har medgett förverkandeyrkandet. Med hänsyn till att han har begått brottet uppsåtligen

och då det inte framkommit att ett förverkande av de redskap som använts

respektive medförts vid brottet skulle vara oskäligt, ska dessa förklaras förverkade.


Övrigt

Eftersom J K döms för ett brott som har fängelse i straffskalan ska han

betala föreskriven avgift till Brottsofferfonden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga.

Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 6 december 2018.

Överklagandet prövas av Hovrätten för Nedre Norrland.

Hedwig Kagmark


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domslut 3

GÄVLE TINGSRÄTT

Enhet 2

BJ

DOM

2020-02-07

meddelad i

Gävle

Mål nr: B 3534-19

 

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Brott mot fiskelagen, 37 § 1 st 1 p fiskelagen (1993:787)

2018-05-13

 

Påföljd m.m.

Dagsböter 30 om 250 kr

 

Förverkande och beslag

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna fiskespön avslås. Beslaget hävs (2018-5000-

BG50742.1, 2018-5000-BG50742.2 och 2018-5000-BG50742.3).

 

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om

brottsofferfond.

___________________________________

DOM

2020-02-07

B 3534-19

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har framställt de yrkanden och åberopat den bevisning som framgår av

bilaga 1.

Tilltalade har erkänt gärningen men motsatt sig förverkandeyrkandet.

DOMSKÄL

Erkännandet stöds av övrig utredning. Åtalet är därmed styrkt.

Gärningen – som bestått i att tilltalad påbörjat fiske ca tre timmar tidigare

än hans fiskekort tillåtit – har begåtts med uppsåt och kan därför inte bedömas som

ringa, men får ända anses vara av mindre allvarligt slag. Påföljden kan mot

bakgrund av detta stanna vid 30 dagsböter.

Mot bakgrund av vad som anförts framstår ett förverkande av tilltalade

fiskespön inte som skäligt. Förverkandeyrkandet ska därför ogillas och beslaget

hävas.

 

BROTT MOT FISKELAGEN

5000-K572868-18

Tilltalade har utan lov fiskat i vatten där någon annan har enskild

fiskerätt. Det hände den 13 maj 2018 omkring kl 05.15 i Hubo-Långsjön.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Domslut 4

GÄVLE TINGSRÄTT

Enhet 2

HP

DOM

2020-02-20

meddelad i

Gävle

Mål nr: B 3640-19

 

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalade

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Brott mot fiskelagen, 37 § 1 st 1 p fiskelagen (1993:787)

2019-07-13

 

Påföljd m.m.

Dagsböter 30 om 80 kr

 

Skadestånd

Tilltalade ska betala skadestånd till Klubb Hubo Långsjön med 100 kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 juli 2019 till dess betalning sker.

 

Förverkande och beslag

I beslag taget fiskespö förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (2019-5000-BG75985.1).

2

GÄVLE TINGSRÄTT

Enhet 2

HP

DOM

2020-02-20

Mål nr: B 3640-19

Brottsofferfond

Den Tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om

brottsofferfond.

___________________________________

DOM

2020-02-20

B 3640-19

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat att Tilltalade ska dömas för brott mot fiskelagen (37 § 1

  1. 1 p. fiskelagen [1993:787]) enligt följande gärningsbeskrivning.

Tilltalade har utan lov fiskat i vatten där någon annan har

enskild fiskerätt. Det hände den 13 juli 2019 omkring kl. 00.30 i

Hubo-Långsjön i Hofors, Hofors kommun.

Tilltalade begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.

Åklagaren har även yrkat att det beslagtagna fiskespöet ska förverkas från Tilltalade.

Klubb Hubo-Långsjön har yrkat skadestånd av Tilltalade med 100 kr jämte

ränta på beloppet till dess betalning sker. Beloppet avser kostnaden för ett fiskekort.

UTREDNING

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat en rapport från fisketillsynsmännen,

fiskekort och beslagsprotokoll.

Tilltalade har hörts. På åklagarens begäran har även fisketillsynsmännen

hörts.

DOMSKÄL

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet utan lov fiskar i vatten där annan har

enskild fiskerätt ska dömas för brott enligt 37 § fiskelagen. Detta gäller inte om

gärningen är ringa. Klubb Hubo-Långsjön har enskild fiskerätt i Hubo-Långsjön.

 

DOM

2020-02-20

B 3640-19

Tilltalade har förnekat brott och motsatt sig såväl förverkandeyrkandet som

skadeståndsyrkandet. Som grund för sitt förnekande har han anfört att han endast

reserverat fiskeplats och därmed inte fiskat.

Det är genom fisketillsynsmännen uppgifter klarlagt att Tilltalade hade kastat ut fiskelina med krok i Hubo-Långsjön omkring kl. 00.30 den

aktuella dagen. Därmed har Tilltalade inte enbart reserverat plats utan även

fiskat i sjön innan fiskekortet börjat gälla. Mot bakgrund av att Tilltalade

själv köpt ett fiskekort och då bestämt kortets starttid har han varit medveten om

vilken tid kortet började gälla. Det är därmed styrkt att Tilltalade med uppsåt

fiskat i Hubo-Långsjön utan lov så som åklagaren påstått. Gärningen är inte att

bedöma som ringa. Tilltalade ska därför dömas för brott mot fiskelagen.

Påföljden ska bestämmas till dagsböter. Med hänsyn till Tilltalade

ekonomiska förhållanden ska varje dagsbots storlek uppgå till 80 kronor.

Fiskeredskap som använts vid brott mot fiskelagen ska förverkas om det inte är

oskäligt. Det har inte framkommit att ett förverkande av fiskeredskapet skulle vara

oskäligt. Yrkandet ska därför bifallas.

Eftersom Tilltalade döms för brott mot fiskelagen är han skadeståndsskyldig

gentemot Klubb Hubo-Långsjön i den del föreningen orsakats skada. Klubben har

orsakats skada i form av utebliven betalning för fiskekort. Skadeståndsyrkandet ska

därför bifallas.

Eftersom det går att döma till fängelse för det aktuella brottet ska Tilltalade

betala avgift till Brottsofferfonden.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domslut 5

GÄVLE TINGSRÄTT

Enhet 2

HP

DOM

2020-02-19

meddelad i

Gävle

Mål nr: B 3747-19

 

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Brott mot fiskelagen, 37 § 1 st 1 p fiskelagen (1993:787)

2019-05-25

 

Påföljd m.m.

Dagsböter 30 om 250 kr

 

Skadestånd

Tilltalade ska betala skadestånd till Klubb Hubo Långsjön med 500 kr jämte ränta på

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 maj 2019 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag

Yrkandet om förverkande av i beslag tagna fiskespön (5 st), ryggsäck, väska och fiskehåv

avslås. Beslagen hävs (2019-5000-BG57274.1-8).

2

GÄVLE TINGSRÄTT

Enhet 2

HP

DOM

2020-02-19

Mål nr: B 3747-19

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om

brottsofferfond.

___________________________________

DOM

2020-02-19

B 3747-19

YRKANDEN M.M.

Åklagaran har yrkat att tilltalade ska dömas för brott mot fiskelagen (37 § 1

st 1 p fiskelagen [1993:787]) enligt följande gärningsbeskrivning.

tilltalade har tillsammans och i samförstånd med två andra

personer utan lov fiskat i vatten där någon annan har enskild fiskerätt.

Det hände den 25 maj 2019 i Hubo-Långsjön i Hofors, Hofors

kommun.

Tilltalade begick gärningen av oaktsamhet.

Åklagaren har även yrkat att i beslag tagna fiskespön (5 st), ryggsäck, väska och

fiskehov ska förverkas från tilltalade.

Klubb Hubo Långsjön har yrkat att tilltalade ska betala skadestånd till

Klubb Hubo Långsjön med 500 kr samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 maj

2019 till dess betalning sker.

Tilltalade har förnekat gärningen och bestridit åklagarens

förverkandeyrkande. Han har medgett Klubb Hubo Långsjöns enskilda anspråk.

Huvudförhandlingen har med stöd av 46 kap 15 a § rättegångsbalken avgjorts i

tilltalade utevaro.

UTREDNINGEN

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat rapport över fisketillsyn,

beslagsprotokoll, fotografier, regler för fisket i Hubo Långsjön samt e-biljett för

 

DOM

2020-02-19

B 3747-19

ogiltigt fiskekort i Hubo Långsjön. På åklagarens begäran har även målsäganden

fisketillsynsman hörts.

Det har redogjorts för vad tilltalade uppgett i förhör hos polisen.

DOMSKÄL

Skuld

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet utan lov fiskar i vatten där annan har

enskild fiskerätt ska dömas för brott enligt 37 § fiskelagen. Detta gäller inte om

gärningen är ringa. Av 1 § lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde

följer att det endast är de vattenområden som räknas upp i bestämmelsen som är

allmänt vatten. Detta innebär motsatsvis att Hubo Långsjön är enskilt vatten. Enligt

9 § fiskelagen tillhör fisket i enskilda vatten fastighetsägaren om inte annat framgår

av bilagan till lagen. Hubo Långsjön omfattas inte av den nämnda bilagan vilket

innebär att det råder enskild fiskerätt i området.

Det är genom tilltalade egna uppgifter klarlagt att han fiskade i Hubo

Långsjön. Av den skriftliga bevisningen framgår att tilltalade har haft en ebiljett

för fiske i Hoforssjön, men saknat fiskekort för Hubo Långsjön. Målsäganden

fisketillsynsman har berättat att det finns tydlig och lättillgänglig information

översatt till flera språk om vilka regler som gäller för fiske i Hubo Långsjön på

bland annat klubbens hemsida, på skyltar och träd vid sjön samt vid det ställe där

man löser ut fiskekort.

Mot bakgrund av att tilltalade har haft fiskekort för Hoforssjön och att det

funnits tydlig information på flera platser om vilka regler som gäller för fiske i

Hubo Långsjön, anser tingsrätten att tilltalade borde ha insett att det fanns

en risk för att det krävdes ett annat fiskekort för fiske i Hubo Långsjön.

 

DOM

2020-02-19

B 3747-19

Tilltalade har därför varit oaktsam i förhållande till att han inte hade lov att fiska i

Hubo Långsjön. Eftersom han genom fisket inkräktat på ett egentligt

fiskevårdsintresse och då han använt flera fiskeredskap kan inte gärningen bedömas

som ringa. Tilltalade ska därför dömas för brott mot fiskelagen.

Påföljd

Påföljden ska bestämmas till dagsböter. Med hänsyn till brottets straffvärde ska

antalet dagsböter bestämmas till 30 stycken. Med hänsyn till tilltalade

ekonomiska förhållanden ska storleken på varje dagsbot bestämmas till 250 kronor.

Skadestånd

Tilltalade har medgett det enskilda anspråket och ska därför förpliktigas att

betala 500 kr i skadestånd till Klubb Hubo Långsjön.

Yrkande om förverkande

Fiskeredskap som använts eller medförts vid brott enligt fiskelagen ska förklaras

förverkade, om det inte är oskäligt (45 § tredje stycket fiskelagen). Mot bakgrund

av mängden fiskeredskap, som inte kan antas ha ett ringa värde, och vad som i

övrigt framkommit av utredningen i målet bedömer tingsrätten att det vore oskäligt

att förverka fiskeutrustningen. Yrkandet om förverkande ska därför ogillas och

beslagen hävas.

Avgift till brottsofferfond

Eftersom tilltalade döms för ett brott som har fängelse i straffskalan ska han

betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden.

Kalender med info om uthyrda dagar mm


Färgernas olika betydelser i kalendern

Gul=Dagens Datum

Grön=Fisk isatt

Svart=Hubo-kojan abonnerad (sjön öppen)

Orange=Sjön stängd inför tävling eller tävling


Sponsorer


Hubo-Långsjön på FaceBook


Fiskekort

12 timmar 150:-

Korten köpes i "automat" på bruksvägen ovanför tågstationen. Och det är kontanter som gäller vid köp av fiskekort.

se "hitta" för vägbeskrivning.


Det finns även häften att köpa, kontakta Urban för detta.

Klicka för mer info


Regler

Personer som fiskar i långsjön är skyldiga att läsa reglerna.

Klicka för regler


Beök även Hofors FVOs sida


Copyright 2012 © All Rights Reserved